Επανερχόμαστε με όλες τις Ειδήσεις και τα Νέα της Ιεράς Συνόδου μας. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας!!

Στη μουσική μας ακούτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στον προ έτους κοιμηθέντα αείμνηστο Μέγα Δάσκαλό μας, ρέκτη και πρωτεργάτη της ρωμέϊκης μουσικής παράδοσης Λυκούργο Αγγελόπουλο, τον αληθώς Μαΐστορα της Ψαλτικής Τέχνης!!!

Δευτέρα, 28 Απριλίου 2008

Εσπερινός της Αγάπης

Κυριακή του Πάσχα σήμερα και το απόγευμα στις 18:00 τελέσθηκε ο Εσπερινός της Αγάπης στον ιστορικό Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλλιθέας, χοροστατούντος του Μακ. Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, συγχοροστατούντος του Σεβ. Μητροπολίτου Πειραιώς & Νήσων κ. Παντελεήμονος. Τον Εσπερινό ετέλεσαν ο Εφημέριος του Ναού και Αρχιγραμματεύς της Ιεράς Συνόδου Πρωτοπρ. π. Δημήτριος Τσαρκατζόγλου και ο Ιερομόναχος π. Κασσιανός Braun. Το Ευαγγέλιο αναγνώσθηκε στα Αγγλικά, στα Γαλλικά και στα Τούρκικα. Μετά το πέρας του Εσπερινού ακολούθησε εορταστικό Δείπνο σε κοντινό ταβερνάκι, παρουσία του Μακαριωτάτου.
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ σε όλους τους φίλους!
Ο Νικητής του Θανάτου ας πλημμυρίζει τις ψυχές μας με τη χαρά της Αναστάσεως και ας γίνεται αυτή η χαρά στήριγμα στις δύσκολες στιγμές της ζωής μας!

Σάββατο, 26 Απριλίου 2008

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2008

ΠΑΣΧΑ 2008

ΠΑΣΧΑΛΙΟΝ ΜΗΝΥΜΑ

του προκαθημενου τησ γνησιασ ορθοδοξου εκκλησιασ τησ ελλαδοσ

μακ. αρχιεπισκοπου αθηνων κ. Νικολαου

ΠΡΟΣ

απαν το χριστεπωνυμον πληρωμα

«Νῦν πάντα πεπλήρωται φωτός, οὐρανός τε καί γῆ καί τά καταχθόνια,

ἑορταζέτω γοῦν πᾶσα κτίσις τήν ἔγερσιν Χριστοῦ, ἐν ἧ ἐστερέωται»

Σεβαστοί μου ἀδελφοί Ἀρχιερεῖς,

Τίμιον Πρεσβυτέριον,

εὐλαβή Μοναχικά Τάγματα καί

εὐλογημένοι Χριστιανοί,

Τό φῶς πού λάμπει ἀπό τόν Τάφον, πού μόλις πρίν ἀπό λίγες ὥρες κρατοῦσε τό Σῶμα τοῦ Θεανθρώπου Ἰησοῦ, φωτίζει ὄχι μόνον τόν Οὐρα­νόν καί τήν γῆν, ἀλλά ἀκόμα καί τά "καταχθόνια", τά βάθη καί αὐτοῦ τοῦ Ἅδου, ἀπό τόν ὁποῖον ὁ ἐγερθείς Λυτρωτής ἐλευθέρωσε τάς ψυχάς τῶν ἀπ᾿ αἰώνων θανέντων ἁγίων, "τῇ ἀστραπῇ τῆς θεότητος".

Σήμερον, ὅπου τό σκοτάδι τοῦ ὑλισμοῦ, τῆς σαρκολατρείας καί τῆς ἀπιστίας ἔχει καλύψει σχεδόν τά πάντα, τί εἶναι πιό ποθητόν ἀπό τό καθαρό, τό γλυκύ καί ἀνέσπερον φῶς τοῦ Ἀναστάντος Ἰησοῦ Χριστοῦ; Καί ὅμως, αὐτό τό φῶς, πού ἔχει τήν δύναμιν νά σκορπίση καί νά παραμερίση τό πυκνό σκοτάδι τοῦ Ἅδου, ἐμποδίζεται νά φθάση στίς καρδιές τῶν ἀπίστων καί ὑλοφρόνων καί κυνικῶν ἀνθρώπων, πού παραλόγως προτι­μοῦν τό σκότος πού κρύβει τάς πράξεις των.

Πῶς εἶναι δυνατόν ἕνα τέτοιο φῶς, μία τοιαύτη δύναμις, νά ἐμποδίζεται ἀπό τό θέλημα τῶν κακοδιαθέτων ἀνθρώπων; Αὐτό πού τό ἐμποδίζει εἶναι ἡ ἐλευθερία, τό αὐτε­ξού­­σιον, αὐτό τό φοβερόν δῶρον, μέ τό ὁποῖον ὁ Παντο­δύ­ναμος ἐπροίκισεν τόν ἄνθρω­πον καί τό ὁποῖον ὁ ἴδιος ὁ Θεός δέν τό παρα­βιάζει, δέν τό ἀθετεῖ.

Οὐδέν ἀπορίας ἄξιον, διότι οἱ κοσμικόφρονες ἄνθρωποι ἀποστρέ­φονται τό ὑγειές καί ὑπερκό­σμιον φῶς τῆς Ἀναστάσεως. Ὅταν ὅμως, ὡς ὑπεύθυνος Ποιμε­νάρχης τῆς Ἐκκλησίας, παρατηρῶ ὅτι μία τέτοια κατά­στασις ἀπειλεῖ μέλη τοῦ μυστικοῦ Σώματος τῆς Ἐκκλησίας, τότε καθη­κόν­τως πρέπει νά κρούσω κώδωνα κινδύνου καί νά καλέσω εἰς ἐπιστράτευσιν ὅλους, ἀσχέτως βαθμοῦ καί ἀξιώ­ματος, πρός ἀντιμετώπισιν τοῦ κοινοῦ μας ἐχθροῦ. Λέγω κοινός ἐχθρός, διότι εἶναι ὡσάν ἕνα σῶμα· ὅταν κάποια ἀσθένεια ἀπειλεῖ ἕνα μέλος, θέτει εἰς κίνδυνον ὅλα τά μέλη τῆς Ἐκκλη­σίας.

Λαμβάνω, λοιπόν, τήν εὐκαιρίαν πού μοῦ δίδει ὁ Πασχαλινός αὐτός χαι­ρε­τισμός, νά ἐπικοινωνήσω μέ ὅλα τά μέλη τῆς καθ' ἡμᾶς Ἐκκλησίας, ἀλλά καί μέ κάθε καλο­προαί­ρετον ψυχήν, πού ἴσως εὑρίσκεται ἐκτός τῆς μάνδρας Αὐτῆς, καί νά ἀπευθύνω, ὡς Ἀρχιεπίσκοπος, μήνυμα ἑνότητος καί καταλλαγῆς πρός πᾶσαν κατεύθυνσιν.

νωμένα τά μέλη τῆς Ἐκκλησίας ἀποκτοῦν ἀήττητον δύναμιν ἐναντίον παντός ἐχθροῦ. Ὁ ἐχθρός τότε εἰς μάτην πολεμεῖ μίαν ἑνωμένην κοινωνίαν πιστῶν μιᾶς Ἐκκλησίας, ὅπου Κλῆρος καί Λαός, ποιμένες καί ποίμνιον, ἕκαστος ἀπό τήν θέσιν του καί συμφώνως πρός τά μέτρα καί τήν κλῆσιν του, πορεύονται μέ γνώμονα καί ὁδη­γόν τήν Παράδοσιν καί τούς θεοπνεύστους ἱερούς Κανόνας. Ὁ σύνδεσμος τῆς ἀγάπης, ὁ συνασπισμός τῆς κοινῆς Πίστεως καί Ὁμολογίας, ἡ συμπόνοια τοῦ ἑνός διά τόν πλησίον του καί ἡ ἐν ταπεινώσει προσήλωσις καί ὑπακοή εἰς τά ἰδα­νικά τῆς Ὀρθο­δοξίας, συνοδευομένη μέ ἀκεραίαν καί ἀπροσποίητον ὀρθο­πρα­ξίαν, καθι­στοῦν κάθε ἀπόπειραν τοῦ ἀντικειμένου ἐχθροῦ, τοῦ ἀνθρωπο­κτόνου δια­βόλου, νά βλάψη τήν Ἐκκλησίαν, νά εἶναι καταδικασμένη εἰς ἀπο­τυχίαν.

«Θανάτου ἑορτάζομεν νέκρωσιν, ᾅδου τήν καθαίρεσιν...».

ἐπί τοῦ Σταυροῦ Θάνατος, ἡ εἰς Ἅδου Κάθοδος καί ἡ ἐκ τάφου Ἀνά­στασις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἀχρήστευσε ὅλην τήν δύναμιν τοῦ ἀντι­δίκου Διαβόλου. Ἡ μόνη του δύναμις εἶναι αὐτή πού ἀντλεῖ ἀπό τήν ἱδικήν μας συνεργασίαν μέ τά σκοτεινά του ἔργα καί σχέδια. Τό μέγα ὅπλον τοῦ ἐχθροῦ - ὁ θάνατος - ἐνεκρώθη.

Σεβαστοί μου ἀδελφοί,

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

κλῆσις πρός συναγερμόν πού σᾶς ἀπευθύνει ὁ Ἀρχιεπίσκοπός σας, βγαίνει ἀπό τήν καρδίαν μου. Ποθῶ μέ τόν ἄδολον πόθον ἑνός πατέρα πού θέλει ὑπέρ παντός ἄλλου νά ἴδη ἑνωμένην καί ἀγαπημένην τήν οἰκογένειάν του.

Ζητῶ μέ ὅλην τήν δύναμιν τῆς ψυχῆς μου νά ἴδω τήν Ἐκκλησίαν μας νά λάμπη ὡσάν φάρος πρός τόν θαλασσοδερμένον κόσμον. Νά γίνεται λιμάνι, ὅπου θά ἡμποροῦν νά ξεκουρασθοῦν οἱ κινδυνεύοντες ἀπό τά ναυάγια τῆς ζωῆς, πού μέχρι τώρα ἔζησαν μακρυά ἀπό τόν Χριστόν. Ποθῶ νά ἴδω μίαν Ἐκκλησίαν, τῆς ὁποίας τά μέλη της θά ζοῦν τήν Ὀρθο­δοξίαν καί θά φανερώνουν τήν δύναμιν τῆς ὁμολογίας μας, ὄχι φιλονι­κοῦντες, ὄχι μέ ἀρχομανίας, ὄχι μέ παρατήρησιν τῶν ἀδυναμιῶν τοῦ πλη­σίον, ἀλλά μέ εἰρήνην, ταπείνωσιν, ὑπακοήν καί στήριξιν τῶν ἀδυνάτων, μέ πνεῦμα ἐπιεικίας καί συγκαταβάσεως.

Καί τότε ἀγαπημένα μου παιδιά, τότε θά πραγματοποιηθῆ ὁ θριαμ­βευτικός αὐτός στίχος τοῦ Πασχαλινοῦ Κανόνος καί θά δυνηθῶμεν νά ψάλλωμεν ὅλοι μαζί μέ γεμάτας καρδίας και μέ οὐράνιον ἀρμονίαν: «Ἆρον κύκλῳ τούς ὀφθαλμούς σου Σιών, καί ἴδε· ἰδού γάρ ἥκασί σοι θεοφεγγεῖς ὡς φωστῆρες, ἐκ δυσμῶν, καί βορρᾶ, καί θαλάσσης καί ἑώας τά τέκνα σου, ἐν σοί εὐλογοῦντα, Χριστόν εἰς τούς αἰῶνας».

πί τούτοις διατελοῦμεν, εὐελπιστοῦντες ὅτι δέν θά πέση εἰς τό κενόν αὐτή ἡ καρδιοστάλακτος ἔκκλησίς μου, εὐχόμενος εἰς ἕνα ἕκαστον ἐξ ὑμῶν τήν ἐξ ὕψους δύναμιν καί τήν ἐκ τοῦ θεοδέγμονος Τάφου θείαν ἔλλαμψιν.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! - ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Διάπυρος πρός τόν παθόντα καί ἐκ Τάφου

ἀναστάντα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν εὐχέτης

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ

Ὁ Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Τρίτη, 22 Απριλίου 2008

Ιεροδιάκονος Επιφάνιος Σιήκκης

Η Μεγάλη Εβδομάδα άρχισε! Ο Χριστός μας ξεκινά την πορεία του προς τον Γολγοθά! Στην πορεία του αυτή δεν ψάχνει χειροκροτητές και φωνασκούντες της στιγμής, όπως υπήρχαν κατά την είσοδό του στην πόλη της Ιερουσαλήμ. Ψάχνει να βρεί αυτούς που θα συνταυτιστούν με το θάνατό Του και θα γευτούν τις χαρές της Αναστάσεώς Του. Ψάχνει αυτούς που θα Τον ακολουθήσουν μέχρι τον Σταυρό, όχι για μια εβδομάδα, αλλά για μιά ολόκληρη ζωή.

Ένας από αυτούς είναι και ο ευσεβής νέος μας από την Κύπρο, ο Νικόλαος. Σε ηλικία μόλις 26 ετών θυσίασε επιστημονικές γνώσεις, επαγγελματική καριέρα, κοινωνική καταξίωση και ξεκίνησε την Κυριακή των Βαίων, μαζί με τον Ιησού, την πορεία του προς τον Γολγοθά. Ο Γέροντάς του, Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κιτίου Σεβαστιανός τον κείρει μοναχό, στο τέλος του Όρθρου δίνοντάς του το Όνομα του κατά πνεύμα παππού του, Επιφάνιος. Σύσσωμος ο Κλήρος και ο Λαός της Κύπρου είναι εκεί, στην Ανδρώα Ιερά Μονή Αγίου Επιφανίου Αραδίππου Λάρνακος, για να δουν από κοντά τον πρώτο δόκιμο της Μονής να κείρεται Ρασοφόρος Μοναχός. Ο Επίσκοπος Αμαθούντος Λάζαρος, οι Ιερείς π. Γρηγόριος και π. Σταύρος, οι κατά σάρκα γονείς του Χριστάκης και Ευριδίκη, τα αδέρφια του, όλοι... όλοι έχουν έρθει για να προσευχηθούν και να κατευοδώσουν το παλλικάρι τους στη νέα του πορεία, λίγο πριν ξανοιχθεί στο πέλαγος των πειρασμών και των θλίψεων της παρούσης ζωής.

Τα δάκρυα ρέουν ασταμάτητα! Η Λειτουργία της εορτής ξεκινά! Πλήθος Λαού κρατά κλάδους φοινίκων και μαζί προσεύχεται. Ο π. Επιφάνιος κλείνει τον αυχένα, υπείκει στη θεία βούληση και ο Σεβασμιώτατος Σεβαστιανός αναφωνεί: "Η Θεία Χάρις προχειρίζεταί σε Επιφάνιον τον ευλαβέστατον Υποδιάκονον εις Διάκονον". Οι Πιστοί γονατιστοί περιμένουν το θαύμα, την αλλοίωση της δεξιάς του Υψίστου. Σε λίγο ο π. Επιφάνιος εξέρχεται πλέον Διάκονος! ΑΞΙΟΣ αναφωνούν όλοι με ένα στόμα, με μιά φωνή και ο Κλήρος ψάλλει "Τίς Θεός μέγας, ως ο Θεός ημών". Ο π. Επιφάνιος, ο νέος αυτός άνθρωπος, συγκαταριθμείται στη χορεία των Κληρικών της μαρτυρικής μας Εκκλησίας της Κύπρου. Και ετοιμάζεται να διακονήσει τον πονεμένο από την αμαρτία άνθρωπο!

Του ευχόμαστε ταπεινά καλή στερέωση και καλή δύναμη στην νέα του πορεία!

ΑΞΙΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΑΞΙΟΣ να είναι!

Σάββατο, 19 Απριλίου 2008

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ Γ.Ο.Χ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΟΣ

Ταξιαρχῶν 137, 186 48 Δραπετσῶνα / Τηλ.210-46.18.649, Fax. 210-97.62.545.

htpp://oprotoklitos.blogspot.com e-mail: oprotoklitos@gmail.com


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

2 0 0 8


Σαββατον του Λαζαρου

7:00 Το Πρωΐ: Ὄρθρος – Θεία Λειτουργία Ἁγ. Ἰωάννου Χρυσοστόμου

6:00 Το Απογευμα: Ὁ Μέγας Ἑσπερινός τῆς ἑορτῆς τῶν Βαΐων

Κυριακη των Βαΐων

7:30 Το Πρωΐ: Ὄρθρος – Θεία Λειτουργία Ἁγ. Ἰωάννου Χρυσοστόμου
(Διανομή εὐλογημένης δάφνης)

6:30 Το Απογευμα: Ὁ Ἑσπερινός τῆς Ἀποδόσεως τῆς ἑορτῆς τῶν Βαΐων

7:00 Το Απογευμα: Μικρό Ἀπόδειπνον μετά τοῦ Κανόνος

7:30 Το Απογευμα: Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πειραιῶς & Νήσων κ. Παντελεήμονος
(Ξηρανθείσης συκῆς - Ἰωσήφ τοῦ Παγκάλου)

Μεγαλη Δευτερα

7:30 Το Πρωΐ: Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων

6:30 Το Απογευμα: Μέγα Ἀπόδειπνον μετά τοῦ Κανόνος

7:30 Το Απογευμα: Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πειραιῶς & Νήσων κ. Παντελεήμονος
(Δέκα Παρθένων)

Μεγαλη Τριτη

7:30 Το Πρωΐ: Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων

6:30 Το Απογευμα: Μέγα Ἀπόδειπνον μετά τοῦ Κανόνος

7:30 Το Απογευμα: Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου

(Ἀλειψάσης τον Κύριον μύρῳ πόρνης γυναικός)


Μεγαλη Τεταρτη

7:30 Το Πρωΐ: Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων

5:00 Το Απογευμα: Τό Μέγα Εὐχέλαιον

7:00 Το Απογευμα: Μικρό Ἀπόδειπνον μετά τοῦ Κανόνος

7:30 Το Απογευμα: Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἱεροῦ Νιπτήρος, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πειραιῶς & Νήσων κ. Παντελεήμονος
(Ἀνάμνησις παραδόσεως τοῦ Μυστηρίου τῆς Θείας Εὐχαριστίας)

Μεγαλη Πεμπτη

7:15 Το Πρωΐ: Ἀναχώρηση τοῦ Λεωφορείου διά τήν Θείαν Λειτουργίαν εἰς τήν Κόρινθον, παρόντων ἁπάντων τῶν Ἀρχιερέων Ἑλλάδος καί Κύπρου.
ΤΕΛΕΤΗ ΚΑΘΑΓΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΥΡΟΥ

6:00 Το Απογευμα: Μικρό Ἀπόδειπνον (ἄνευ Χαιρετισμῶν)

6:30 Το Απογευμα: Ἡ Ἀκολουθία τῶν Ἀχράντων Παθῶν

Σημ. Ὁ Ναός θά παραμείνει ἀνοιχτός ὅλο τό βράδυ ἑως τό πρωΐ.

Μεγαλη Παρασκευη

10:00 Το Πρωΐ: Ἀκολουθία τῶν Μεγάλων καί Βασιλικῶν Ὡρῶν

12:00 Το Πρωΐ: Μέγας Ἑσπερινός μετά τῆς Ἀποκαθηλώσεως

6:30 Το Απογευμα: Μικρό Ἀπόδειπνον (ἄνευ Χαιρετισμῶν)

7:00 Το Απογευμα: Ὁ Ἐπιτάφιος Θρῆνος μετά τῶν Ἐγκωμίων, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πειραιῶς & Νήσων κ. Παντελεήμονος

9:00 Το Βραδυ: Ἔξοδος τοῦ Ἐπιταφίου

Διαδρομή: Ταξιαρχῶν - Γρηγ.Λαμπράκη - Ἐθν.Ἀντιστάσεως - Μονεμβασίας - Ν.Καζαντζάκη - Γρηγ.Λαμπράκη - Ταξιαρχῶν

Μεγα Σαββατον

7:30 Το Πρωΐ: Ἑσπερινός καί Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, ἱερουργοῦντος τοῦ Ποιμενάρχου μας.

ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΙΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΝΟΡΙΤΩΝ

12:00 Το Βραδυ: Παννυχίς – Μεσονυκτικόν τῆς Ἀναστάσεως

1:00 Το Βραδυ: Ἡ Τελετή τῆς Ἀναστάσεως - Ἀναστάσιμη Ἀκολουθία

2:00 Το Βραδυ: Πέρας Ἀκουλουθίας καί διανομή εὐλογημένων αὐγῶν


Κυριακη του Πασχα

5:30 Το Απογευμα: Ἑσπερινός τῆς Ἀγάπης στόν Ἱερό Ναό Κοιμήσεως Καλλιθέας, χοροστατοῦντος τοῦ Μακ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν & Πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Νικολαου

ΣΗΜ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟ ΕΣΠΕΡΑΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ

Παρασκευή, 18 Απριλίου 2008

Την ψυχωφελή πληρώσαντες Τεσσαρακοστήν...

Φθάνοντας στο τέλος της Μεγάλης Τεσσαρακοστής ας κάνουμε μία σύντομη ανασκόπηση των σημαντικοτέρων ειδήσεων.

Ο Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιώς και Νήσων κ. Παντελεήμων ιερούργησε την Κυριακή της Τυρινής στον Ιερό Ναό Αγ. Κων/νου & Ελένης στο Αγναντερό Καρδίτσης συμπαραστατούμενος από τον πολιό Εφημέριο π. Χρύσανθο Τσιανάκα. Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας εψάλη το 40νθήμερο μνημόσυνο της αειμνήστου Πρεσβυτέρας Αναστασίας, συζύγου του π. Χρυσάνθου.
Την Κυριακή της Τυρινής το εσπέρας στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Ανδρέου Πειραιώς εψάλη, δια πρώτην φοράν, ο Α΄ Κατανυκτικός Εσπερινός (της Συγνώμης) υπό των Ιερέων π. Δημητρίου Τσαρκατζόγλου και π. Κασσιανού Braun. Ακολούθησε Ομιλία υπό του π. Δημητρίου, ενώ στο τέλος όλοι οι Πιστοί έλαβαν τις ευλογίες των Πατέρων και την μεταξύ τους συγχώρεση για την έναρξη του σταδίου της Μεγάλης Τεσσαρακοστής.
Το Σαββάτο Α΄ Νηστειών ο Ποιμενάρχης μας ιερούργησε στον Ιερό Ναό Παναγίας Γοργοϋπηκόου Νικαίας. Την Κυριακή της Ορθοδοξίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Κ. Ηλιουπόλεως. Την ίδια ημέρα στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγ. Ανδρέου Πειραιώς ιερούργησε ο Εφημερεύων του Ναού π. Στέφανος. Το απόγευμα της εορτής ο Μητροπολίτης μας έλαβε μέρος στην πανηγυρική εκδήλωση της Ορθοδοξίας στο Πνευματικό Κέντρο Περιστερίου, όπου Ομιλητής ήταν ο Διδάσκαλος εκ Πατρών κ. Ανέστης Χατζής.
Στους Β΄ Χαιρετισμούς ο Σεβασμιώτατος χοροστάτησε στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγ. Ανδρέου Πειραιώς, ενώ την Κυριακή Β΄ Νηστειών ο Σεβασμιώτατος ιερούργησε στον Ιερό Ναό Παναγίας Γοργοϋπηκόου Νικαίας. Στον Ιερό Ναό Αγ. Ανδρέου ιερούργησε ο π. Στέφανος. Το εσπέρας κατά τον Γ΄ Κατανυκτικό Εσπερινό στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλλιθέας χοροστάτησε ο Μακ. Αρχιεπίσκοπος Αθηνών καί πάσης Ελλάδος κ. Νικόλαος, ενώ συμμετείχαν οι Ιερείς π. Δημήτριος Τσαρκατζόγλου και π. Στέφανος Στεφάνου. Στους Γ΄ Χαιρετισμούς ο Σεβασμιώτατος Παντελεήμων χοροστάτησε στον Καθεδρικό Ναό Αγ. Τριάδος κ. Ηλιουπόλεως.
Την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως ιερούργησε στον Μητροπολιτικό Ναό Αγ. Ανδρέου, χοροστατούντος στον Όρθρο του Μακ. Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Νικολάου, παρουσίᾳ πυκνού εκκλησιάσματος. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας ακολούθησε γεύμα σε εστιατόριο της περιοχής.
Την Κυριακή Δ΄ Νηστειών ιερούργησε στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγ. Τριάδος ο Ιερομόναχος κ. Ανανίας Πανάκος, ενώ χοροστάτησε ο Αρχιεπίσκοπος. Την Δευτέρα του Ευαγγελισμού στον ίδιο Ναό ετελέσθη Αρχιερατική Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Μακαριωτάτου, συμπαραστατουμένου υπό του π. Ανανίου Πανάκου. Ο Μακαριώτατος έλαβε "Καιρόν" στους Αίνους και ενεδύθη τα αρχιερατικά του άμφια εις τον σωλέα κατά την αρχαία παράδοση της Εκκλησίας μας. Τον Θείο Λόγο εκήρυξεν ο Ιεροκήρυξ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής κ. Δημήτριος Κάτσουρας.
Την Παρασκευή του Ακαθίστου ο Σεβασμιώτατος κ. Παντελεήμων χοροστάτησε στον Μητροπολιτικό Ναό Αγ. Ανδρέου και την επομένη ιερούργησε στον ίδιο Ναό, όπου όλοι οι Πιστοί συμμετείχαν στην Θεία Μετάληψη. Την Κυριακή Ε΄ Νηστειών ιερούργησε στον Καθεδρικό Ναό Αγίας Τριάδος, ενώ στον Άγ. Ανδρέα ιερούργησε ο π. Στέφανος.
Καθ' εκάστην Τετάρτην της Μεγάλης Τεσσαρακοστής στον Μητροπολιτικό Ναό Αγ. Ανδρέου το πρωί ετελείτο η Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων, ενώ το απόγευμα εψάλετο το Μέγα Απόδειπνον και η Παράκλησις του Αγίου Ανδρέου. Τις Ακολουθίες τελούσε ο Ιερομόναχος π. Κασσιανός.
Καθ' εκάστην Κυριακήν εσπέρας στον Ενοριακό Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλλιθέας ετελείτο ο Κατανυκτικός Εσπερινός και στην συνέχεια ακολουθούσε Ομιλία σχετική με την ημέρα από τον Θεολόγο κ. Ευάγγελο Τσαρκατζόγλου.

Τρίτη, 15 Απριλίου 2008

Καλώς ήλθατε!

Αγαπητοί μου Bloggers,
Με τις ευλογίες του Ποιμενάρχου μας, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιώς & Νήσων κ. Παντελεήμονος, μία νέα προσπάθεια ξεκινά από σήμερα. Οι γρήγοροι ρυθμοί ζωής από τη μία και η διαρκής επιθυμία των πιστών για άμεση εκκλησιαστική ενημέρωση από την άλλη, μας ανάγκασαν να δικτυωθούμε με σκοπό καθαρά πνευματικό και επικοινωνιακό. Μέσα από τις σελίδες του Ιστολογίου θα υπάρχει ενημέρωση για τις τελευταίες εκκλησιαστικές ειδήσεις από την Ενορία μας, του Αγίου Ανδρέου Δραπετσώνος Πειραιώς, για την κίνηση και τις παραστάσεις του Μητροπολίτου μας, καθώς και ειδήσεις από τις υπόλοιπες Ενορίες της Ιεράς ημών Συνόδου, υπό την προεδρίαν του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Νικολάου.