Ευχαριστούμε θερμά τους εκατοντάδες καθημερινούς επισκέπτες μας!!!

Στη μουσική μας ακούτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στον προ έτους κοιμηθέντα αείμνηστο Μέγα Δάσκαλό μας, ρέκτη και πρωτεργάτη της ρωμέϊκης μουσικής παράδοσης Λυκούργο Αγγελόπουλο, τον αληθώς Μαΐστορα της Ψαλτικής Τέχνης!!!

Σάββατο, 7 Νοεμβρίου 2009

Εσπερίζοντας στην Κοίμηση

Ο εορτάζων Εφημέριος του Ιερού Ναού
Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλλιθέας
π. Δημήτριος Τσαρκατζόγλου
κατά την ώρα της Αρτοκλασίας.


Ὁ Ἅγιος Δημήτριος: Ὦ Πατρὶς φιλτάτη μὴ δειλιᾷς, ἀεὶ γὰρ εὐχαῖς μου, ἐκ δεινῶν σὲ ἐλευθερῶ, ἀγαθῶν τε πάντων, πληρώσω σε ἐνθέων, καὶ σώσω καὶ φυλάξω, λέγει Δημήτριος.
Ἡ Θεσσαλονίκη: Ὑπὸ τὰς σὰς πτέρυγας Ἀθλητά, ἀεὶ σκεπομένη, ἐκλυτροῦμαι πάντων δεινῶν, νῦν δὲ ἡ πατρίς σου, κινδύνοις κλονουμένη, προστρέχω σοι καὶ κράζω· Μάρτυς βοήθει μοι.
Ὁ Ἅγιος Δημήτριος: Τάφος με καλύπτει Ἑλλάδος γῇ, ἀλλ’ ὁ κόσμος πλήρης, ἐκ τῶν μύρων μου τῆς ὀσμῆς, χαῖρε οὖν πατρίς μου, κατέχουσά με ἐχθρούς σου, πατάξω καὶ φυλάξω σὲ τὴν τιμῶσάν με.
Ἡ Θεσσαλονίκη: Ὄλβιος ὁ τάφος ὄντως ὁ σός, καὶ ὀλβιωτέρα, σοῦ ἡ πόλις ὡς θησαυρόν, σὲ νεκρὸν πλουτοῦσα, κρουνοὺς βλύζοντα μύρων, βοώσῃ· Δημητρίου Θεὸς βοήθει μοι.
Ἡ Ἐκκλησία: Χαῖρε καὶ ἀγάλλου σφόδρα ἀεί, ἡ Θεσσαλονίκη, ὁ ὁπλίτης γὰρ τοῦ Χριστοῦ, μετὰ σοῦ φρουρῶν σε, συντρίβων τοὺς ἐχθρούς σου, ᾧ εὐγνωμόνως κράζε· Χαίροις Δημήτριε.
Ὁ Λαός: Σχόντες τὸ σὸν Λείψανον σῷ ναῷ, Δημήτριε Μάρτυς, ὡς προπύργιον νοητόν, προσφεύγομεν τούτῳ, κινδύνοις καὶ πολέμοις, καὶ πάσης ἐπηρείας ἀπολυτρούμεθα.

(Ποίημα Αγ. Συμεών Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης)

Δεν υπάρχουν σχόλια: