Ευχαριστούμε θερμά τους εκατοντάδες καθημερινούς επισκέπτες μας!!!

Στη μουσική μας ακούτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στον προ έτους κοιμηθέντα αείμνηστο Μέγα Δάσκαλό μας, ρέκτη και πρωτεργάτη της ρωμέϊκης μουσικής παράδοσης Λυκούργο Αγγελόπουλο, τον αληθώς Μαΐστορα της Ψαλτικής Τέχνης!!!

Δευτέρα, 26 Μαΐου 2008

Ένας Φάρος έσβησε... το Μέγα Σάββατο του 2005

Ήταν απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου του έτους 2005. Και ενώ όλοι οι πιστοί ετοιμάζονταν να υπο­δε­χ­­τούν στις καρδιές των τον Ανα­στάντα Κύριον, ένας φάρος σβήνει! Είναι ο Πανιερώ­τα­τος Μητρο­­πολίτης Κιτίου (Κύπρου) κ. Επιφά­νιος! Ώρα 17:00! Ο Σεβασμιώτατος Επιφάνιος, ύστε­ρα από πολυχρόνια ασθένεια που τον καθή­λωσε στο κρεββάτι για περισσότερα από δέκα χρόνια, παραδίδει τήν μακαρίαν ψυχήν του εις χείρας Θεού. Η είδησις μεταδίδεται αμέσως στά πέρατα της οικουμένης! Η Αδελφή Ορθό­δο­ξος Εκκλησία της Κύπρου πεν­θεί! Πενθεί και οδύ­ρε­ται για τον χαμό του αξίου και διακριτικού οια­κο­­στρόφου της, που οδήγησε το σκάφος της Κύ­πριδος Εκκλη­σίας, μέσα από ουκ ολίγες τρικυμ­μίες και φουρ­τούνες, εις ευδίους λιμένας. Ήταν η μέρα που ο Κύριος κατέβηκε στόν Άδη για να παραλάβη τις ψυχές των απ' αιώνος κε­κοιμη­μέ­νων. Την ίδια μέρα ο Σωτήρας Κύριος διάλεξε να πάρη μαζί του και την ψυχήν του φίλου του Επι­σκό­που Επι­φα­νίου για να την αναστήση στο αιώνιο Πάσχα. Η ψυχή του φτερού­γισε στα ουράνια αφήνοντας πίσω του ένα δυσα­να­πλή­ρωτο κενό. Ευχόμεθα ο άξιος διάδοχος αυτού, Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κιτίου Σεβαστιανός, να βαδίζει επί τοις ίχνεσιν εκείνου και να οιακοστροφεί το σκάφος της Κυπριακής Εκκλησίας σύμφωνα με τις νουθεσίες του μακαριστού Μητροπολίτου Επιφανίου.

Ποῖος ὁ μεταστάς Ἐπίσκοπος;

μεταστάς Ἐπίσκοπος Ἐπιφάνιος (κατά κόσμον Παναγιώτης Παναγιώτου) ἐγεννήθη τήν 19ην Σεπτεμβρίου 1920 εἰς τήν Ἀραδίππου Λάρ­νακος ἀπό εὐσεβεῖς γονεῖς τόν Στυλιανόν καί τήν Ἐλένην, ἄκρως πτωχῶν καί μή δυναμένων νά τοῦ ἐξασφαλίσουν μίαν ἀρτίαν κατά κόσμον ἐγκυκλοπαιδικήν παιδείαν.

νέκαθεν εὐλαβής καί ἐπιζητῶν τήν ἐπαφήν εὐλαβῶν πεπειραμένων ἀνθρώπων δυναμένων νά στηρίξουν αὐτόν εἰς τήν ὁδόν τοῦ Κυρίου, ἤδη ἀπό ἡλικίας τῶν δεκαέξι ἐτῶν αἰσθάνεται τήν καρδίαν του τετρωμένην ὑπό θείου ἔρωτος. Τό 1938 δεκαοκταετής πλέον ἐντάσσεται εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Σταυροβουνίου ὡς δόκιμος μονα­χός. Ἐκεῖ ὑπό τήν ἐπίβλεψη τῶν πνευματικῶν του πατέρων Κυπρια­νοῦ καί Νικάνδρου, ἔμαθε τάς βασικάς ἀρχάς τοῦ ὀρθο­δό­ξου Μοναχισμοῦ.

ταν ὁ νεαρός δόκιμος Ἐπιφά­νιος ἀντελήφθη τό θέμα τῆς ἀλλα­γῆς τοῦ ἑορτολογίου, καίτοι ὑπερ­η­γάπα τούς πνευματι­κούς του, ἠναγκά­σθη νά διακόψη τήν μετ' αὐτῶν κοι­­νωνίαν ἐν τῇ προ­­σευχῇ καί νά παρακολουθῇ τάς ἀκολου­θίας μετ' ἄλλων ὁλίγων μο­ναχῶν καί δοκί­μων, κατά τό πά­τριον ὀρθόδοξον ἑορτολόγιον. Πλήν ἔκαμε τοῦτο μέ πόνον ψυχῆς καί οὐδέποτε ἐχρησιμο­ποίησε τοῦτο διά νά δικαιολογήση οἱανδήποτε ἀπείθειαν πρός τούς προεστώτας του. Τουναν­τίον, κατά τάς ἀργίας πού ἐπροβλέποντο κατά τό πάτριον, ἐκεῖνος ἠργάζετο μετά τῶν λοιπῶν ἀδελφῶν διά νά μή θέση σκάνδαλον καί δη­μιουργήση ὑποψίαν φυγοπονίας.

πό πρόσφυγας πού ἦλθον ἐξ Ἑλλάδος, ἕνεκα τοῦ πολέμου, ἐπληροφορῇ ὅτι ὑπῆρχαν καί ἄλλοι "Παλαιοημερολογῖται" ἐν Ἑλλάδι με ἕξι Ἀρχιερεῖς ἐπικεφαλῆς τῶν, ἀγωνιζόμενοι τόν καλόν Ἀγῶνα. Ἤρχισαν μετ' αὐτῶν ἀλληλογρα­φίαν καί ἐζήτησαν ἀπό τόν μακαρίας μνήμης τότε ἐπίσκοπον Βρεσθένης Ματθαῖον πνευμα­τι­κήν βοήθειαν.

πεσκέφθη τήν Ἑλλάδα καί παρέμεινε ἐπί τεσσα­ράκοντα ἡμέρας εἰς τήν Ἀνδρώαν Ἱεράν Μο­νήν Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Κουβαρᾶ. Ὁ Βρε­σθέ­νης Ματθαῖος προέβη στήν κουράν τοῦ Σεβα­σμιωτάτου ὡς ρασοφόρου τήν 20ην ‘Ιου­λίου 1946 καί μετ’ ὁλίγας ἡμέρας, τήν 15ην Αὐγούστου ἠξίω­σεν αὐτόν τοῦ Ἀγγελικοῦ σχή­ματος μετονο­μάσας αὐτόν εἰς Ἐπιφάνιον. Στήν συνέχεια ἐπέ­στρε­ψε στήν Κύπρο ὁ Μοναχός πλέον Ἐπιφάνιος μέ τήν ἔφεσιν ὅπως ἐγείρη Μοναστήρι στό ὄνομα καί πρός τιμήν τῆς Μετα­μορ­φώσεως τοῦ Σωτῆρος.

νῶ εὑρίσκετο στήν Ἑλλάδα τόν Σεπτέμβριο τοῦ ἔτους 1955 ἐχειροτονήθη Διάκονος καί Πρε­σβύτερος τόν Ὀκτώβριο τοῦ ἰδίου ἔτους ὑπό τοῦ Μητροπολίτου Κορινθίας Καλλί­στου εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίων Ταξιαρχῶν Ἀθικίων Κοριν­θίας. Ἐν συνεχείᾳ τόν Νοέμβριο προεχειρίσθη εἰς Ἀρχιμανδρίτην καί ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνό­δου ἀνέλαβε καθήκοντα Ἀρχιερατικοῦ Ἑπιτρό­που εἰς τήν Κύπρο.

Τέλος, εὑρισκόμενος δι' ἄλλην μίαν φοράν στήν Ἑλλάδα, ἡ Ἱερά Σύνοδος, χωρίς νά τοῦ δώσῃ οὐδεμίαν δυνατότητα ἐπιλογῆς, τοῦ ἀνακοίνωσε ὅτι τόν ἐψήφισαν Ἐπίσκοπον Κύπρου. Παρά τήν διαμαρτυρίαν του ἡ εἰς ἐπίσκοπον χειροτο­νίαν του ἔλαβεν χώραν τήν 23ην Ὀκτωβρίου 1956 εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίων Ταξιαρχῶν Ἀθι­κίων Κορινθίας ὑπό τοῦ Μακ. Ἀρχιεπι­σκό­που πρώην Ἀθηνῶν κ. Ἀνδρέου καί τῶν Μητρο­πο­λιτῶν Τρίκκης καί Σταγῶν Βησσαρίωνος καί Κορινθίας Καλλίστου. Ἀπό τότε πέρασαν 48 συναπτά ἔτη, ἔτη ἀγώνων, πόνων, φροντίδων, ἀπαγοητεύσεων, ἀλλά καί μέ ὁλίγας στιγμάς ἠθι­κῆς καί πνευματικῆς ἱκανοποιήσεως.

Σεβασμιώτατος διετέλεσε Τοποτηρητής καί θεμελιωτῆς τῶν Ἑνοριῶν τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπι­σκοπῆς Γ.Ο.Χ. Αὐστραλίας, τῆς Ἀγγλίας καί τῶν Ἑνοριῶν τῆς Ἁφρικανικῆς γῆς. Χειροτόνησε Ἱερεῖς καί ἐγκαινίασε πολλούς Ναούς στήν Κύπρο.

Ἡ Κηδεία καί ἡ Ταφή.

Tήν Δευτέρα τῆς Διακαινησίμου καί περί ὥραν 12ην μεσημβρινήν ἐψάλη ἡ νεκρώ­σιμος Ἀκολουθία εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Μετα­μορφώ­σεως τοῦ Σωτῆρος Ἀβδελλερό Λάρνακος, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκό­που Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Νικολάου συμπαραστατουμένου ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπο­λίτου Θηβῶν καί Λεβαδείας κ. Ἀνδρέου καί τῶν Ἱερέων: π. Δημητρίου Τσαρκατζόγλου, π. Παντε­λεήμονος Ντέσκα, π. Σεβαστιανοῦ Σταύρου, π. Γρηγορίου Τάκη, π. Μιχαήλ Ἰωάννου, π. Κυρια­κοῦ Ζήνωνος, π. Ἀγαθοκλῆ Παπαδοπούλου, π. Εὐσταθίου Τουρλῆ, π. Σωτηρίου Χατζημιχαήλ καί τοῦ ἱεροδιακόνου π. Ἰερεμίου Μελετίου. Ἡ σορός τοῦ μεταστάντος ἐτάφη εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Μεταμορφώσεως.


Ἡ Φήμη τοῦ Ἐπισκόπουπιφανίου τοῦ Πανιερωτάτου καί Θεοπρο­βλήτου Μητροπολίτου τῆς Ἁγιωτάτης Μητροπό­λεως Κιτιέων καί Προέδρου Ἀμαθοῦντος, Νέας Πόλεως, Λεμεσοῦ καί Κουρίου καί Ἐξάρχου πάσης Κύπρου, ἡμῶν δέ Πατρός καί Ποιμενάρ­χου, Αἰωνία ἡ μνήμη!

Δεν υπάρχουν σχόλια: