Επανερχόμαστε με όλες τις Ειδήσεις και τα Νέα της Ιεράς Συνόδου μας. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας!!

Στη μουσική μας ακούτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στον προ έτους κοιμηθέντα αείμνηστο Μέγα Δάσκαλό μας, ρέκτη και πρωτεργάτη της ρωμέϊκης μουσικής παράδοσης Λυκούργο Αγγελόπουλο, τον αληθώς Μαΐστορα της Ψαλτικής Τέχνης!!!

Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου 2011

Η Προσευχή της Αγίας Αικατερίνης

Τοιχογραφία της Αγίας Αικατερίνης
δια χειρός Ιωάννου Φουτρή
ευρισκομένη εις τον Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλλιθέας


Λίγο πριν αποκεφαλιστεί η καλλιπάρθενος Νύμφη του Ιησού Χριστού Αικατερίνη, ενώπιον πλήθους κόσμου, κάμπτουσα τα γόνατα προς τον Κύριον, προσευχήθηκε και είπε:

«Κύριε ησο Χριστέ Θεός μου, εχαριστ σοι τι στησας πί πέτραν τῆς ὑπομονῆς τούς πόδας μου καί κατεύθυνάς μου τά διαβήματα· κτεινον τώρα τάς ἀχράντους παλάμας σου, ὅπου εἰς τόν Σταυρόν ἐτραυμάτισες, καί δέξαι μου τήν ψυχήν, τήν ὁποίαν ἔθυσα διά τήν ἀγάπην σου. Μνήσθητι Κύριε, ὅτι σάρξ καί αἷμα εἴμεθα, καί μή ἀφήσῃς νά φανερωθῶσιν ἀπό τούς δεινούς ἐξεταστάς εἰς τό φοβερόν Σου Κριτήριον τά ἐν ἀγνοίᾳ μου πταίσματα, ἀλλά ἀπόπλυνον αὐτά μέ τά αἵματα, ὅπου ἔχυσα διά τήν ἀγάπην Σου, καί οἰκονόμησαι νά γένῃ τό σῶμα τοῦτο, ὅπου διά σέ κατεκόπη, ἀθέατον εἰς ἐκείνους ὅπου θέλουν ζητήσει αὐτό, καί φύλαξον αὐτό σῶον καί ἀκέραιον ὅπου ὁρίσει ἡ Βασιλεία Σου. Ἐπίβλεψον ἐξ ὕψους ἁγίου σου Κύριε, ἐπί τόν περιεστῶτα λαόν τοῦτον, καί ὁδήγησον αὐτούς εἰς τό φῶς τῆς σῆς ἐπιγνώσεως. Δίδου δέ καί εἰς ὅσους ἐπικαλέσονται δι᾿ ἐμοῦ τό Πανάγιόν Σου Ὄνομα τά πρός τό συμφέρον αἰτήματα, διά νά σέ δοξάζουσι μέ τόν συνάναρχον Πατέρα καί τό συναΐδιον Πνεῦμά Σου, νῦν καί ἀεί, καί εἰς τούς αἰῶνας. Ἀμήν».

Μετά το πέρας της καρδιακής και ικετετικής αυτής προσευχής, η καλλίνικος μάρτυς του Χριστού Αικατερίνα δέχθηκε τον αποκεφαλισμό από το ξίφος του δημίου στις 24 Νοεμβρίου, ημέρα Παρασκευή και σε ηλικία μόλις 18 ετών. Ένα απροσδόκητο θαύμα συνέβη τότε: Αντί αίματος ξεχύθηκε γάλα!
Στις σερβικές χώρες η μνήμη της Αγίας τιμάται στις 24 Νοεμβρίου, στον Ελλαδικό χώρο τιμάται η μνήμη της επί το πανηγυρικότερον στις 25 Νοεμβρίου μαζί με την Απόδοση της εορτής των Εισοδίων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: